แบบฟอร์มสำหรับอาสาสมัครที่สนใจ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้มีความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนแออัด